Zum Inhalt springen

ModuSOL

Vývoj digitálních modulů založených na individuálním organizování vzdělávání pro znevýhodněné skupiny

ERASMUS+ PROJEKT Nr. 2017-1-DE02-KA202-004138


Toto je oficiální webová stránka projektu ModuSOL.

Současné změny ve společnosti i v jednotlivých odvětvích průmyslu jsou doprovázeny novými požadavky na výuku a vzdělávání.

Zejména v tradičních profesích, jako je řemeslo, roste počet učňů s poruchami učení. Úroveň vzdělávání učňů za posledních 10 let stále klesá a velkou část učňů tvoří mladí lidé pocházející ze znevýhodněného prostředí. Například v Berlíně tvoří téměř polovinu současných řemeslných učňů ve stavebnictví přistěhovalci či jejich potomci. Aktuální trendy naznačují, že tato míra se v nadcházejících letech bude zvyšovat. Stávající vzdělávací systémy a procesy proto nadále nedokáží odpovídat novým požadavkům odborného vzdělávání mládeže v Evropě.

Pro účinnější integraci a začlenění těchto skupin studentů a učňů jsou proto zapotřebí nové účinné vzdělávací strategie, koncepty a inovativní přístupy, které jsou více a lépe cíleny na tyto skupiny mladých lidí. Zároveň tím dojde k podpoře zajištění kvalifikovaných pracovníků na regionální, státní a mezinárodní úrovni, a tím i k podpoře národního a evropského hospodářství.

 

Inovační procesy učení zvyšují motivaci účastníků a minimalizují možné předčasné ukončení tohoto typu studia. V současnosti dochází k předčasnému ukončení vzdělávacích programů v mnoha řemeslných odvětvích až ve 40 % případů a tento fakt se tak stává jednou z hlavních příčin nedostatečného zajištění kvalifikovaného personálu.

Jinými slovy, obsah výuky založený na dřívějších zkušenostech s vyučováním učňů pomocí klasických výukových metod často není úspěšný a nedokáže dosáhnout kognitivního porozumění u znevýhodněných skupin učňů.

Školitelé a učitelé se proto pravidelně potýkají s výzvou zavádění alternativních přístupů k výuce. Tento projekt se zaměřuje přesně na tyto výzvy a jeho snahou, jak je překlenout, je intenzivní integrace digitálních nástrojů do odborného vzdělávání.

Na tvorbě digitálních modulů založených na individuálním organizování vzdělávání ve smyslu „e-learningu 2.0“ společně spolupracují učitelé a studenti, což má za cíl zajistit, aby se znevýhodněné skupiny studentů stále více sami zapojovaly do odborného vzdělávání a přípravy výukového obsahu.

Tento přístup tvoří stabilní základ pro zvýšený rozvoj kompetencí, přenáší část odpovědnosti za vzdělání na samotné učně, pomáhá jim zvýšit jejich komunikační dovednosti a schopnosti týmové spolupráce (a to jak s dalšími praktikanty, tak i s vyučujícími), a zároveň je učí tvorbě mediálních a digitálních obsahů.

Takovéto uspořádání výuky vede ke změnám v roli učitele/ školitele na jakéhosi společníka v učení a zprostředkovatele znalostí, čímž se rozšiřují kompetence i učitelů samotných.

Obě skupiny, učitelé a učni, tvoří hlavní cílovou skupinu projektu díky jejich společné práci a interakcím ve výuce.

Nepřímo se projekt zaměřuje i na další školitele, ať už v soukromých společnostech nebo na učitele na odborných školách, kteří mohou produkty projektu také využívat. Vyvinutý digitální obsah poskytuje nový pohled na skutečné situace ve výuce a poskytuje realističtější představu o jednotlivých profesích, což dává mladým lidem další autentickou informační základnu o jejich možné profesní orientaci.

Metody výuky i systémy odborné přípravy v partnerských zemích projektu jsou odlišné, ale všechny čelí podobným výzvám. K zaručení úspěšné realizace projektu jsme proto připravili srovnání počátečních situací ve vzdělávání v jednotlivých partnerských zemích, a zároveň jsme mezi s sebou sdíleli zkušenosti s implementací různých učebních metod specializujících se na znevýhodněné skupiny učňů.

Prostřednictvím kombinace zkušeností a přístupů jednotlivých partnerů jsme pak dokázali úspěšně realizovat cíle našeho projektu.

 

Jednotlivé fáze projektu (fáze zahájení, přípravy, plánování, realizace a hodnocení) byly doprovázeny a sjednoceny jasně strukturovanými evaluačními metodami, ať už se jednalo o pravidelné online dotazníky, autoevaluaci, pravidelnou reflexi projektu, kontrolu kvality a úplnosti dokumentů, optimalizované plánování (např. pomocí nástroje Doodle), milníkový plán projektových úkolů, projektová setkání k minimalizaci rizik (hodnocení rizik), čtvrtletní zprávy pro hodnocení, hodnocení financí, soulad s finančním controllingem, strategické plány či optimalizované plánování setkání a nadnárodních vzdělávacích aktivit.

Využívání výsledků projektu a jednotlivých intelektuálních výstupů i po ukončení tohoto projektu zajistí posílení mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými partnery.

Loga jednotlivých partnerů tohoto projektu jsou:

Decroly, Spanien

Institut INPRO; Tschechische Republik

Dundee & Angus College, Schottland, Vereinigtes Königreich

RegioVision GmbH Schwerin, Bundesrepublik Deutschland

 

Pro více informací, novinek a aktivit navštivte naši Facebookovou stránku či náš Youtube kanál.

Stáhněte si zdarma E-Knihu vytvořenou v rámci partnerství projektu ModuSOL a dozvíte se ještě více!

Contact

modusollehrbauhof-berlinde

Projektlaufzeit: 01.10.2017 – 30.09.2019

 

Disclaimer

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

 

 

 

Förderung durch

Logo_EU_flag-Erasmus_vect_POS.png
Logo_EU_flag_co_funded_pos.png
CC-BY-SA_icon.svg.png